Seadusandlus

Siseministri 10.02.2011 määrus nr.1

§ 3 p 1 lg 2 Isik on kohustatud kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll)

§ 4 Enesekontrollituleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas asukohajärgsele päästekeskusele

Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid https://www.riigiteataja.ee/akt/115022011005

Enesekontrolli tuleohutusaruanne https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa1.pdf#

Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa2.pdf#

Tuleohutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010013#para4lg4

EESTI STANDARD

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.

– Vähemalt  kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

Ventilatsioonisüsteemi puhtust kontrollib Päästeamet regulaarselt lähtuvalt tuleohutusseadusest. Vastavalt tuleohutuse seadusele on ventilatsioonisüsteemide puhastamine kohustuslik.